തടികൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ......


തടികൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ......

മാവ്, പ്ലാവ് ,വീട്ടി, കരിമരുത് തുടങ്ങിയ പതിനെട്ടു ലക്ഷം ക്യുബിക് തടികൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ....കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക (ആവശ്യക്കാർ മാത്രം )........തോമസുകുട്ടി മൊബൈൽ : 07025142579

Client